tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Opinie

 Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Rodzaje opinii wydawanych przez Poradnię: 

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce;
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • dotycząca nauczania domowego;
 • inne opinie.

Druki skierowań/wzorów opinii ze szkoły dostępne TUTAJ.

Procedura wydawania opinii

Rodzic lub opiekun prawny:

1. rejestruje dziecko na specjalistyczne badania (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) w poradni – nie jest wymagane skierowanie;

2. na badania warto przynieść ze sobą opinię o dziecku z placówki, do której uczęszcza; oraz ewentualną dokumentację medyczną, jeśli rodzic taką posiada;

2. na ostatnim badaniu rodzic składa wniosek o wydanie opinii, którą odbiera osobiście w godzinach pracy poradni.