tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Orzeczenia

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz 1743) na terenie Poradni działa Zespół Orzekający wydający:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 

Orzeczenie wydawane jest na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Wniosek jest dostępny w sekretariacie Poradni, konieczne jest dołączenie do niego zaświadczenia lekarskiego, opinii o dziecku z placówki, jeśli do niej uczęszcza oraz wyników badań psychologicznych i pedagogicznych (w razie potrzeby również logopedycznych). W celu ustalenia terminów badań, prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni (więcej szczegółów tutaj). Rodzic informowany jest pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu i jeśli chce to może, lecz nie musi, w nim uczestniczyć.