tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Indywidualne nauczanie

 Indywidualne nauczanie oraz indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest realizowane przez czas wskazany w orzeczeniu lekarskim (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny), jeśli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia jego uczęszczanie do szkoły lub przedszkola. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się wyłącznie w miejscu zamieszkania ucznia.

Kroki w postępowaniu do uzyskania orzeczenia

Rodzic lub opiekun prawny:

1. Zgłasza się do poradni i składa wymagane dokumenty (zaświadczenie lekarskie i opinia z placówki edukacyjnej).

2. Rejestruje dziecko na specjalistyczne badania (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) w poradni.

3. Składa wniosek o wydanie orzeczenia w sekretariacie poradni i otrzymuje powiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego (może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu).

4. Odbiera orzeczenie w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu.

Wymagane dokumenty

 - zaświadczenie lekarskie, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dodatkowo zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwości dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu (druki do pobrania w sekretariacie PPP-1),

- opinia z przedszkola lub szkoły

- wniosek o wydanie orzeczenia (formularz do pobrania w poradni).

Tygodniowy wymiar godzin:

·         obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne: 4 – 6 godzin

·         klasy I – III : 6 – 8 godzin

·         klasy IV – VI : 8 – 10 godzin

·         klasy VII – VIII : 10 – 12 godzin

·         szkoły ponadpodstawowe: 12 – 16 godzin

O ile stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia, ale nie uniemożliwia mu uczęszczania do szkoły, dyrektor organizuje różne formy jego uczestnictwa w życiu szkoły, w tym w szczególności umożliwia udział w:

·         zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

·         uroczystościach i imprezach szkolnych

·         wybranych zajęciach edukacyjnych.

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach umożliwiających uczniowi uczestnictwo w życiu szkoły odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

Dopuszczono możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, na wniosek rodziców w przypadku, gdy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie. W tym czasie uczeń będzie uczęszczał do placówki na normalnych zasadach.

W razie wątpliwości istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przewodniczącą Zespołu Orzekającego w ramach dyżuru w środy od 8:00 do 12:00 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie poradni.