tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Kształcenie specjalne

W myśl Prawa Oświatowego na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecko

 • niesłyszące
 • słabosłyszące
 • niewidzące
 • słabowidzące
 • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawne intelektualnie
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością ruchową

może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kształcenie specjalne zapewni dziecku naukę, zgodnie z jego potrzebami rozwojowymi
i możliwościami psychofizycznymi na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego
albo etapu edukacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka;
 • opinia z placówki edukacyjnej (przedszkole, szkoła, ośrodek);
 • wniosek o wydanie orzeczenia (formularz do pobrania w poradni).


Kroki w postępowaniu do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzic lub opiekun prawny:

1.    zgłasza się do poradni z zaświadczeniem lekarskim i opinią z placówki edukacyjnej;

2.    rejestruje dziecko na specjalistyczne badania (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) w poradni;

3.    składa wniosek o wydanie orzeczenia i otrzymuje powiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego poradni, może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu;

4.    odbiera orzeczenia w ciągu 7 dni od daty posiedzenia zespołu.


W razie wątpliwości istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przewodniczącą Zespołu Orzekającego w ramach dyżuru w środy od 8:00 do 12:00 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie poradni.