tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci, opiekunów i pracowników PPP-1 w Szczecinie objawów choroby zakaźnej

Mając na uwadze dobro dzieci i pracowników PPP-1 prosimy o to, by nie przyprowadzać przeziębionego lub chorego dziecka , także opiekunowie dzieci powinni być zdrowi. Jednocześnie informujemy, że do Poradni nie przychodzą chorzy pracownicy.

Procedurze postępowania podlegają osoby, które spełniają kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

1. Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszność

2. Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

  • podróżowała lub przebywała w rejonie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie,
  • pracowała lub przebywała w placówce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych pacjentów.

Zalecenia:

Jeśli u ucznia, opiekuna lub pracownika PPP-1, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

1. Zaobserwowano objawy takie, jak : gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • nie należy przyprowadzać dziecka do PPP-1,
  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną ( 91 434 04 37, 91 487 03 13,  91 484 93 51 )
  • powinno się zgłosić bezpośrednio do  oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, celem określenia dalszego sposobu postępowania ( 91 813 90 00).

2. Nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia i także nie przyprowadzać go do PPP-1

3. Miał kontakt z osobą chorą lub zarażoną koronawirusem

 • powinien niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną ( tel: 91 434 04 37, 91 487 03 13, 91 484 93 51)
 • nie przychodzić do PPP-1.

Jeżeli osoba podejrzana o zakażenie znajduje się już na terenie PPP-1 należy jak najszybciej umieścić ją w izolatce, która jest przystosowana do tego celu w PPP-1 i ograniczyć kontakty z innymi ludźmi do czasu zawiadomienia Sanepidu.

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala, powiatowy inspektor sanitarny powinien zawiadomić o tym dyrektora PPP-1 a następnie podjąć w porozumieniu z nim kolejne kroki. Jednocześnie dyrektor PPP-1 mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenie u ucznia, opiekuna lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Postępowanie z pomieszczeniami, gdy wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa:

W przypadku, gdy uczeń, opiekun lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor PPP-1 w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

                                                                                              Dyrektor PPP-1