tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

WWR

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) oznacza stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka niepełnosprawnego przez specjalistów w ramach indywidualnie dobranych form terapii i rehabilitacji.Przysługuje dziecku bezpłatnie, od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (w okresie: od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, tj. do 7-go roku życia lub jeżeli dziecko wymaga odroczenia od obowiązku szkolnego do czasu, aż osiągnie gotowość szkolną).


Opinię o potrzebie WWRD mogą otrzymać dzieci:

·         niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją (konieczne jest aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty zawierające diagnozę i stwierdzające niepełnosprawność ruchową, w tym afazję)

·         niepełnosprawne intelektualnie (wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej)

·         niesłyszące

·         słabosłyszące

·         niewidzące

·         słabowidzące

·         z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

·         z niepełnosprawnością sprzężoną (współwystępujące dwie lub więcej niepełnosprawności wymienione w w/w punktach od 1-7) 

Kto wydaje opinię o potrzebie WWRD

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinię o potrzebie WWRD dzieciom:

·         niepełnosprawnym ruchowo, w tym z afazją

·         niepełnosprawnym intelektualnie (we wszystkich stopniach)

·         z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową, w tym afazją i intelektualną)

Dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidzącym, słabowidzącym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera opinię o potrzebie WWRD wydaje Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność (od lekarza specjalisty) oraz badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego. 

Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

Rodzic lub opiekun prawny:

1. zgłasza się do poradni z zaświadczeniem lekarskim i opinią z placówki edukacyjnej, jeśli dziecko do takiej uczęszcza;

2. rejestruje dziecko na specjalistyczne badania (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) w poradni;

3. składa wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i otrzymuje powiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego poradni, może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu;

4. Do 2 tygodni od Zespołu Orzekającego jest przygotowana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą rodzic/opiekun prawny odbiera osobiście w poradni.

Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dla dziecka: 

  1. Indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości psychoruchowych rodzaje terapii.
  2. Systematyczna, długoterminowa stymulacja wszystkich obszarów rozwoju psychoruchowego.
  3. Minimalizowanie lub redukowanie niepełnosprawności i jej skutków w funkcjonowaniu ruchowym, intelektualnym, percepcyjno-motorycznym, emocjonalnym i społecznym. 

Dla rodziców i rodziny:

  1. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
  2. Informacje na temat wyników i wniosków interdyscyplinarnej diagnozy rozwoju dziecka,  określenie spodziewanych efektów rozwojowych, wyposażanie w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem.
  3. Przystosowanie się do nowej sytuacji i nabywanie kompetencji społecznych w relacjach z dzieckiem z niepełnosprawnością.
  4. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzebdziecka oraz pozyskaniu i  wykorzystaniu w  pracy z  dzieckiem  odpowiednich środków  dydaktycznych i  niezbędnego  sprzętu.