tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Dla dzieci

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z trudnych środowisk
 • Stymulowanie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się
 • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (wiek przedszkolny, wczesnoszkolny i szkolny)
 • Terapia z wykorzystaniem komputera
 • Punkt konsultacyjny dla dzieci - ofiar przemocy


Terapia logopedyczna

 • Diagnoza i terapia wad wymowy
 • Terapia trudności w porozumiewaniu się
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Udzielanie porad i instruktażu rodzicom


Zajęcia stymulujące dojrzałość szkolną (dzieci 5-7 letnie)

 • Stymulacja rozwoju funkcji poznawczych u dzieci z ryzykiem niepowodzeń szkolnych
 • Zajęcia wspomagające rozwój 6-latków


Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu, uczeniu się matematyk
i

 • Usprawnianie techniki czytania z wykorzystaniem metod glottodydaktyki (w tym według programu autorskiego J. Dudzińskiej) 
 • Doskonalenie poprawności pisania (w tym według programu autorskiego D. Kaczmarek)
 • Stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych
 • Usprawnianie techniki liczenia
 • Stymulowanie dojrzałości do uczenia się matematyki
 • Trening graficzny (w tym według programu autorskiego D. Kaczmarek)
 • Terapia ręki


Psychoterapia dzieci