tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Oferta

Dla dzieci

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z trudnych środowisk

Stymulowanie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Terapia z wykorzystaniem komputera

Punkt konsultacyjny dla dzieci - ofiar przemocy


więcej

Dla młodzieży

Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją

Korekta przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu

Trening graficzny i zajęcia z kaligrafii

Nauka czytania w oparciu o program autorski

Terapia dysleksji przy pomocy programów komputerowych

Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne


więcej
Dla rodziców

"Szkoła dla Rodziców i wychowawców" - cykliczne, trwające semestr warsztaty umiejętności wychowawczych pomagające wdrożyć efektywne metody wychowawcze, uczące właściwej komunikacji w rodzinie i reagowania na trudne emocje dzieci i nastolatków

"Moje dziecko nie radzi sobie w szkole" (porady indywidualne)

Porady dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, dyslektycznymi, emocjonalnymi, wychowawczymi

Propozycje metod pracy w domu z dzieckiem mającym trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu

więcej
Dla nauczycieli

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak pracować z uczniem z dysleksją (wykłady, prelekcje, warsztaty)

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

Szkolenia tematyczne dla nauczycieli

Indywidualne konsultacje


więcej                                           

 

      
      Dział poradnictwa zawodowego

       Oferujemy pomoc w zakresie:

  •     Określenia predyspozycji zawodowych
  •     Planowania własnej drogi zawodowej
  •     Wyboru placówki kształcenia na każdym etapie edukacyjnym
  •     Pomocy w korygowaniu nietrafnych wyborów

więcej