tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

w Szczecinie

 

 

Koncepcja pracy poradni wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, a także z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej ewaluacji potrzeb naszych klientów.

Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest idea integralności, której centrum stanowi dziecko w kontekście całego środowiska, w którym żyje (rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza). Zatem nasze oddziaływania skierowane są do: dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, innych osób i placówek pracujących na rzecz dzieci.

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia.

Działania w tym zakresie realizujemy poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), orzecznictwo, terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, socjoterapię, psychoterapię), mediacje, poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową oraz interwencję kryzysową.

Poradnia oferuje również szeroki zakres różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

Równie ważnym aspektem naszych oddziaływań jest podmiotowość, odnosząca się zarówno do pracowników, jak i klientów naszej poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspakajania stale monitorowanych potrzeb klientów. Zasadniczą płaszczyzną spotkań z klientami jest merytoryczny dialog prowadzony w atmosferze otwartości i życzliwości.

Nasze działania charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, odpowiedzialności. W poradni dba się również o ochronę przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

Pracownicy poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Poradnia pozyskuje środki pozabudżetowe, dzięki którym dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, a także wyposażeniem gabinetów odpowiednim do właściwego przebiegu procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi i poza oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z uczelnią wyższą w zakresie realizowania praktyk studenckich, zapoznających ze specyfiką pracy placówki.

W celu zapoznania z naszą działalnością szerokiego grona potencjalnych klientów oraz pogłębiania ich świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z oferty poradni, wychodzimy z nią na zewnątrz poprzez: stronę internetową, wystąpienia w mediach, publikacje, organizowanie dni otwartych, ulotki, plakaty, spotkania w placówkach.

Wszystkie podejmowane działania w które są zaangażowani pracownicy poradni. mają na celu podnoszenie jakości pracy placówki.

 

Wizja poradni na dalsze lata pracy

 

„Najpierw pomagamy zrozumieć”

 

Poradnia to placówka otwarta na problemy środowiska rodzinnego i szkolnego.

Celem poradni i najwyżej cenioną przez pracowników wartością jest dobro dziecka i osób korzystających z usług naszej poradni w ścisłym związku z rodzicami i nauczycielami, którzy mają bezpośredni wpływ na dziecko oraz są zainteresowani efektami nauczania i wychowania.

Misją jest udzielanie profesjonalnej, specjalistycznej pomocy uczniom, rodzinie, szkole, zapobieganie i rozwiązywanie problemów w nauczaniu i wychowaniu oraz pomoc w karierze szkolno-zawodowej.

 

Do priorytetowych zadań poradni należy:

·       wdrażanie w kolejnych latach zadań w kontekście obowiązujących nowych rozporządzeń dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

·      realizacja potrzeb osób korzystających z oferty poradni poprzez udzielanie najwyższej jakości usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·    udzielanie szerokiej pomocy szkołom, przedszkolom, placówkom w zakresie wdrażania nowych zadań, a w szczególności zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także osobom w kryzysie.

·       promowanie placówki w środowisku lokalnym,

·       aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

·       dalsza rozbudowa i doskonalenie bazy edukacyjnej poradni,

·       wprowadzanie zmian jakościowych, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy,

·       współpraca ze środowiskiem.

 

Ponadto chcemy szczególny nacisk położyć na to, aby pomoc była kierowana do dzieci we wczesnym okresie rozwoju, a diagnoza i dalsze zabiegi psychologiczno-pedagogiczne były jak najbardziej skuteczne.

Jednym z priorytetowych zadań jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, szczególnie poprzez: zapobieganie, redukowanie i minimalizowanie trudności, na jakie może napotkać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalno - społecznego.

 

Dążymy do:

·    objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji,

·    objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym,

·    skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata,

·    zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów,

·  osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania do odpowiednich form kształcenia.

Zamierzamy być placówką coraz szerzej otwartą na potrzeby wszystkich zainteresowanych i potrzebujących wsparcia oraz stosownie do tego chcemy rozszerzać działalność tak, aby dostępność do pomocy była zagwarantowana każdemu potrzebującemu dziecku.

Mając na uwadze problemy środowiska, wzrastającą falę przemocy w szkołach i rodzinach prowadzącą niejednokrotnie do tragicznych zdarzeń wśród nastolatków w polskich szkołach, planujemy w miarę możliwości kadrowych przeniesienie niektórych form pomocy na teren szkół. Specjalistyczna praca w szkole jest w tych przypadkach niezbędna. Będziemy kontynuować zajęcia integracyjne i terapeutyczne w szkołach, warsztaty planowania kształcenia i kariery zawodowej, także punkty konsultacyjne.

Za niezwykle istotne uważamy prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i nauczycieli, w celu wyposażania ich w umiejętności wychowawcze oraz prowadzenie rad szkoleniowo-informacyjnych.

Przewidujemy pomoc dla szkół poprzez uczestnictwo w zespołach wychowawczych, udzielających uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Ze względu na istotny wzrost klientów w obszarze zaburzeń zachowania zwiększymy ilość zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z klas młodszych.

Bardzo dużym zainteresowaniem w naszej placówce cieszą się warsztaty dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców”, dlatego też zostanie również zwiększona ilość tych zajęć.

Nadal prowadzone będą na terenie szkół badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 jest wszechstronnie przygotowana do realizacji nowych zadań. Pracownicy merytoryczni są nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego. Nadal z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem będziemy rozwiązywać powierzone nam problemy. W pracy diagnostyczno-terapeutycznej będziemy kierować się uniwersalnym systemem wartości i poszanowania godności człowieka.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do wiedzy, fachowości oraz kompetencji.

 

informacja Rodo