tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Rodo

Klauzula informacyjna klientów Poradni (w szczególności rodziców/opiekunów niepełnoletnich dzieci, osób korzystającym z usług Poradni, nauczycieli, szkół oraz placówek)

1.        Administratorem danych osobowych klientów jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  al. Papieża Jana Pawła II nr 2, 70-413 Szczecin, e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3.      Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z działalności Poradni w szczególności możliwości udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Poradnię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz przepisami wydanymi na ich podstawie m.in. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199).

4.        Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.        Dane osobowe pozyskane podczas realizacji zadań przez Poradnię będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.        Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.        Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu realizacji zadań przez Poradnię są Państwo zobowiązani do podania danych.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

OBIEKT MONITOROWANY

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1.Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70 413 Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II nr 2, e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz telefonicznie: + 48 91 433 90 40 lub +48 91 433 30 12.

2.        Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3.        Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6.

4.        Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.        Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.

6.        Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.        Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.        Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w placówce. Monitoring wizyjny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i pozostałych osób przebywających na terenie placówki, a także znajdującego się tam mienia. Innym powodem stosowania monitoringu jest kontrola osób wchodzących na teren placówki.

Zarejestrowane nagrania z monitoringu mogą być często dowodem wypadku, konfliktu, czy też naruszenia prawa (dalej: „zajście”) na terenie placówki.

Mając na względzie ochronę danych osobowych należy przyjąć następujące zasady postępowania w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu:

1.      O dostęp do nagrań z monitoringu mogą wnioskować:

a)   uczestnicy zajścia bądź osoby ich reprezentujące (np. rodzice/opiekunowie prawni),

b)     organy ścigania (np. Policja, Straż Miejska, Prokuratura) oraz inne organy publiczne.

Jeśli wnioskodawcą jest uczestnik zajścia bądź osoba go reprezentująca:

2.        Dyrekcja placówki samodzielnie weryfikuje nagranie z monitoringu i bez udostępniania tych nagrań wnioskodawcy samodzielnie stara się rozwiązać problem (poprzez rozmowy indywidualne z uczestnikami zajścia).

3.        W przypadku podtrzymania wniosku przez wnioskodawcę, Dyrekcja, po ustaleniach z Zespołem IOD (którego przedstawiciel powinien w takim przypadku obejrzeć przedmiotowe nagranie) zaprasza na spotkanie wnioskodawcę oraz osoby lub przedstawicieli prawnych osób, których wizerunki zidentyfikowano na nagraniu w celu umożliwienia wspólnego obejrzenia nagrania                      w placówce (bez możliwości utrwalania obrazu) - chyba że wspólne obejrzenie nagrania przez osoby nie związane bezpośrednio z danym zajściem mogłoby realnie naruszyć lub grozić naruszeniem dóbr osobistych osoby lub osób bezpośrednio związanych z danym zajściem. Dodatkowo placówka minimalizuje zakres oglądanego obrazu, a tam gdzie jest to możliwe prezentowane są jedynie wybrane "stopklatki". Warunkiem umożliwienia obejrzenia obrazu jest weryfikacja przez Dyrekcję placówki razem z Zespołem IOD, czy dany wnioskodawca faktycznie ma interes w tym, aby skorzystać z takiego uprawnienia.

Udostępnienie nagrania poprzez OBEJRZENIE nie może prowadzić do WYDANIA KOPII nagrania lub umożliwienia  oglądającemu UTRWALENIA NAGRANIA PODCZAS OGLĄDANIA.

Jeśli wnioskodawcą jest organ ściągania bądź inny organ publiczny:

4.      Placówka ma obowiązek udostępnić nagranie z monitoringu do wglądu organom ściągania lub innym organom publicznym. Udostępnienie kopii nagrania na nośniku następuje WYŁĄCZNIE NA PISEMNY WNIOSEK organu.

5.      W przypadku gdy danym nagraniem zainteresują się organy ścigania należy odmówić indywidualnemu wnioskodawcy (np. rodzicowi) udostępnienia obrazu w postaci możliwości obejrzenia nagrania jedynie w przypadku, gdy w formie pisemnej (pismo lub e-mail) przy okazji pobierania kopii nagrania, ww. organy (służby) zobowiążą Dyrekcję placówki do nieudostępniania nagrań (o co Dyrekcja placówki będzie w każdym takim przypadku pytać te placówki (służby).

6.      Każdy przypadek wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu jest indywidualnie rozpatrywany.

7.      W sprawach nieuregulowanych powyżej decyduje Dyrekcja placówki.

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.02.2020 r.

 

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70-413 Szczecin al. Papieża Jana Pawła II nr 2, e-mailowo: ppp1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 4339040
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODOw związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie, tel. 91 4339040, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z:

a)  działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

b) działalnością programu w ramach, którego wyodrębniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w zw. z załącznikiem do uchwały nr X/295/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do:

a)  zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie;

b) wypłaty przyznanego Państwu świadczenia, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.