tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

 

Aktualności

 

Szanowni Państwo!

Poradnia pracuje w formie pracy bezpośredniej w godzinach 8-16

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży.

Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie  pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej.Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.

 Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w sekretariacie PPP 1

tel. 91 433 30 1. Z uwagi na przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (dotyczy zarówno dziecka jak i członków rodziny)  które jednocześnie  nie podlegają  kwarantannie. Z uwagi na przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (dotyczy zarówno dziecka jak i członków rodziny)  które jednocześnie  niepodlegają  kwarantannie. tel. 91 43Z uwagi na przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (dotyczy zarówno dziecka jak i członków rodziny)  które jednocześnie  nie podlegają  kwarantannie. Przed spotkaniem rodzic będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurami badania w systemie pracy stacjonarnej i wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia. byli zaopatrzeni wProsimy, aby dziecko i rodzic przychodzący do poradni dezynfekowali dłonie (w poradni dysponujemy bezdotykowym dystrybutorem) oraz byli zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczkę, ewentualnie jednorazowe rękawiczki.  dezynfekowali dłonie (w poradni dysponujemy bezdotykowym dystrybutorem) oraz byli zaopatrzeni wśrodki ochrony osobistej:maseczkę, ewentualnie jednorazowe rękawiczki.

środki ochrony osobistej:maseczkę, ewentualnie jednorazowe rękawiczki.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 na rok szkolny 2020/2021

 •  diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci i młodzieży, udzielanie informacji postdiagnostycznych, pomaganie w zaplanowaniu wielospecjalistycznego wsparcia,
 • udzielanie konsultacji dla rodziców i nauczycieli z uwzględnieniem zarówno trudności adaptacyjnych dzieci wynikających z sytuacji pandemii, jak i kwestii wychowawczych, dydaktycznych czy rozwojowych, w tym emocjonalno-społecznych, 
 • spotkania z rodzicami, którzy mają problem z dziećmi nadpobudliwymi, z wykorzystaniem materiałów z Warsztatów dla Dobrych Rodziców oraz psychologiczna diagnoza dzieci i młodzieży w kierunku podejrzenia ADHD, z uwzględnieniem trudności wychowawczych ujawniających i/lub nasilających się w czasie odmiennego funkcjonowania w dobie pandemii,
 •  rozmowy wspierające z dziećmi, w tym mające na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości szkolnej uwarunkowanej pandemią,
 • indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej,
 • indywidualne zajęcia rewalidacji,
 • indywidualne zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych,
 •  udzielanie pomocy pedagogom, wychowawcom i nauczycielom poprzez przekazywanie  materiałów do pracy wychowawczej,
 • sporządzanie materiałów dla rodziców dotyczących wspierania dzieci w czasie pandemii czy organizowania czasu ekranowego, udostępnianych placówkom z możliwością rozporządzania nimi,
 • udzielanie pomocy rodzicom poprzez udział w zebraniach organizowanych przez wychowawców klas (online),
 • konsultacje z pracownikami szkoły oraz instytucji pracujących z rodziną (m.in. MOPR) oraz specjalistami pracującymi z dzieckiem,
 • terapia psychologiczna - w przypadku potrzeby pomocy terapeutycznej poza możliwością bezpośrednich spotkań w poradni można skorzystać porad telefonicznych lub wideorozmowy za pośrednictwem Skype’a. Formuła spotkań będzie uzależniona od odgórnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji osób zgłaszających się do placówki.

 

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Doświadczasz kryzysu w związku z sytuacją kwarantanny narodowej?

Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla uczniów z terenu naszej poradni. Osoby, które doświadczają sytuacji kryzysowej z powodu pandemii mogą skorzystać z konsultacji.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w sekretariacie PPP1 tel. 91 433 30 12. Konsultacja niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Młodzież powyżej 18 r. ż może zgłosić się i uczestniczyć w konsultacjach samodzielnie.

Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w poradni, rozmów telefonicznych lub wideorozmowy za pośrednictwem Skype’a, Formuła spotkań będzie uzależniona od odgórnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji ucznia.

 

Wytyczne dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na badania gotowości szkolnej i w kierunku orzecznictwa po wcześniejszym umówieniu poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem (91 433 30 12).
 2. Termin badań predyspozycji zawodowych należy uzgodnić indywidualnie z psychologiem – doradcą zawodowym.
 3. Porady i konsultacje dla rodziców umawiane są poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem (91 433 30 12).
 4. Dzień przed ustalonym terminem badania diagnosta dzwoni do klienta i w ramach telewizyty przeprowadza wywiad wstępny, zakłada kartę indywidualną i ustala przebieg wizyty stacjonarnej. Pobyt klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 zostaje ograniczony do minimum czasowego. Przekazywanie wyników badania może być także wykonane telefonicznie, podobnie jak rozmowa postdiagnostyczna.
 5. Na badania przychodzi dziecko do ukończenia 18 roku życia tylko z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym w maseczce.
  W poradni wyznaczono miejsca na czas oczekiwania rodzica w czasie trwania badania.
 6.  Przed badaniem rodzic dziecka składa oświadczenie, że on i dziecko nie są objęci kwarantanną oraz o świadomości obowiązujących procedur.
 7. Na badanie przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane do poradni. Przy wejściu do poradni pracownik poradni będzie sprawdzał temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Przy temperaturze 37 stopni lub więcej rodzic zabiera dziecko do domu.
 8. Prosimy, aby dzieci nie zabierały ze sobą zabawek.
 9. Idąc do poradni zaopatrz siebie i swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust, w miarę możliwości ochronne rękawice jednorazowe oraz własne przybory piśmiennicze.
 10.  Przed wejściem do gabinetu psychologa/pedagoga/logopedy dziecko i rodzic myją ręce.
 11. Po każdym badaniu pomieszczenie oraz narzędzia używane do badania są dezynfekowane.

Zostawanie w domu ratuje życie

Możesz pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa

 • ograniczanie kontaktów spowalnia rozprzestrzenianie się COVID-19

 • wirus przenosi się głównie podczas kichania i kaszlu

 • pomożesz zachować najpotrzebniejsze zasoby dla najbardziej chorych pacjentów

źródło: who.int

Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na badanie/zajęcia
i dowiezieniem go do poradni spoczywa na rodzicu

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci, opiekunów i pracowników PPP-1 w Szczecinie objawów choroby zakaźnej - kliknij tutaj

 Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami, jak wspierać dzieci w czasie epidemii dostępnymi tutaj

 

 

informacja Rodo